Referat af bestyrelsesmøde 2021 BK Storeslemmen - Tirsdag d 10. august

Updated: Aug 28, 2021

Tilstede: Peter G, Peter Bøgh, Poul Boie, Carsten Quist, Dorrit Kristensen, Tine Devantie (referent)

  1. Økonomi - Gennemgang af budget 2021-2022 v/ Poul Boie kassereren, der advarede om et forventet underskud i det kommende regnskabsår, hvilket truer klubbens eksistens. i. Der skal, for at skabe en betryggende tillid til foreningens økonomiske bærbarhed, ses på indtægtsgivende aktiviteter, øget medlemstilgang, herunder en ugentlig monitorering af medlemssituationen gennem august, indlicitering og ny prissætning af visse arrangementer, og mulige ekstra støttemuligheder hos kommunen og DIF. ii. Senest skal der i den kommende måned (inden 1. oktober) udarbejdes et budget, der viser hvordan bestyrelsens plan på betryggende vis sikrer balance i økonomien. - Bestyrelsen vil reducere i klubbens faste udgifter på bedst mulige måde, således at klubbens aktiviteter ikke bliver berørt.

  2. Tiltag for at skaffe nye medlemmer - Afventer effekt af radiospottet i denne mdr i VLR - Udarbejdelse af introduktionspjece om klubben - Det udarbejdes skrivelse til postkassen hos de uddannelsessøgende i Toftebo med opfordring om indmeldelse.

  3. Årshjul - Der er ved at blive udarbejdet en oversigt for: i. Bestyrelsens arbejdsopgaver på uge basis ii. Bestyrelsens arbejdsopgaver ifm turneringer på årsplan iii. Bestyrelsens arbejdsopgaver for driften af BKS på årsplan

  4. Torsdagsholdet –– hvis I ikke ønsker at spise med - giv besked til Dorrit senest d 1.9 - Kontakt Dorrit på tlf: 27 28 44 08 – pris 100 kr for maden- spisning starter kl 12.00

  5. Uddannelse af turneringsledere - Carsten og Peter G skal på kursus i efteråret 2021

  6. Rengøring - Evaluering af den nuværende rengøringsfirma - Der udarbejdes skrivelse til postkassen hos de uddannelsessøgende i Toftebo med tilbud om rengøringsarbejde.

  7. I BK Storeslemmen er det ikke kutyme, at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder. - Formanden giver besked i tilfælde af, at suppleanten skal deltage i møder.

  8. Turneringsprogram for BK Storeslemmen sæson 2021-2022


Næste bestyrelsesmøde – mandag 23.9 kl 10

114 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka