Referat af Generalforsamling 2021 BK Storeslemmen - Tirsdag d 6. juli kl. 18.00

 1. Valg af dirigent Ulrik Kjær

 2. Valg af referent Lea Mayland Andersen

 3. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:Formand Svend Aage Larsen fremlagde beretningen som blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Poul Boie fremlagde regnskabet som blev godkendt. Susanne Nielsen ville gerne have de støttemidler klubben har modtaget specificeret, samt angivet et medlemsantal. Det blev vedtaget at antallet af medlemmer skal fremgå af formandens årsberetning. Poul Boie vil gerne beholde regnskabet på samme niveau, son det er nu. Med hensyn til støttemidler så får vi ikke corona-støtte mere og midler fra kommunen gives på baggrund af aktivitetsniveau i lokalerne og antallet af medlemmer. Poul Boie fremlagde budgettet som blev godkendt.

 5. Fremlæggelse af kontingent for det kommende år til godkendelse. Forslag: Pris: 1800 kr for sæson 2021-2022 med fri deltagelse på alle bridgehold Forslag blev godkendt

 6. Valg af formand: Der kunne ikke vælges ny formand, da ingen ønskede at stille op. Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling medio september. Svend Aage fungerer som formand indtil da.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: - Lea Mayland Andersen er på valg, men ønsker ikke genvalg. - Dorrit Kristensen blev valgt ind i bestyrelsen. - Carsten Qvist modtog genvalg. - Peter Graversen modtog genvalg som suppleant

 8. Valg af revisor: Poul Søndergård blev genvalgt og som revisor suppleant Knud Aage Boesgaard.

 9. Bestyrelsen fremsætter til beslutning på generalforsamlingen forslag om ændring af ordlyden: - I vedtægternes § 4. om medlemskab og § 6. om udelukkelse og eksklusion, for at præcisere vores status som folkeoplysende forening og justere udmeldelsesbetingelserne til 14 dage efter generalforsamlingen. - Forslaget blev vedtaget - I vedtægterne §11 om bestyrelsen i forhold til valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer - bestyrelsen ønsker fremover at konstituerer sig selv – og afskaffe suppleant til bestyrelsen. - Det blev vedtaget at hvis bestyrelsen ikke har en kandidat til formandsposten klar til den ekstraordinære general forsamling, hvor Svend Aage endelig fratræder stiller bestyrelsen ændringsforslag til vedtægterne, så formanden fremover vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

 10. Indkomne forslag Susanne Nielsen foreslår at klubben laver en Realbridge klub med en selvstændig bestyrelse. Der var tilkendegivelser både for og imod og en del ubesvarede spørgsmål som undersøges nærmere.af Susanne Nielsen og HC. Forslaget tages op igen på den ekstraordinære generalforsamling.

Evt.:

 1. Kirstine Purup foreslår at stol på toilettet fjernes af hygiejniske årsager.

 2. Vil gerne have afdækket hvorfor der er medlemsnedgang. Bestyrelsen har afsat ekstra penge til annoncering og arbejder intensivt på at tiltrække flere medlemmer og modtager meget gerne nye ideer til, hvordan vi tiltrækker nye medlemmer.

 3. Vil gerne have afklaret hvem der står for forplejning til afslutninger,da det forlyder, at HC vil trække sig ud af dette. HC skal officielt melde ud om det er tilfældet.

 4. Tak for oste hapser til Kirstine Purup.


Tilmelding til næste sæson skal ske på M-Bridge.

34 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka