Referat bestyrelsesmøde 22.04.22

Updated: May 4

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der være i klubben med det antal medlemmer. 2 Åbent hus sommer : Der er indgået aftale med Ulrik og Ole Dohn, at de står for mandagenes åbent hus, og Carsten og Inga Dalgaard står for torsdage eftermiddage. 3 Valg til bestyrelsen : Vi er 7 medlemmer + 1 suppleant. Ud af disse har Carsten og Peter Graversen meddelt skriftligt, at de går før tid. Peter Bøegh, Poul Boie (kasserer ) ønsker ikke genvalg. Susanne Nielsen var valgt ind som suppleant, genopstiller til bestyrelsen. Dorrit og Karen er ikke på valg. 4 Invitation generalforsamling : Udsendelse af invitation samt regnskab i.f.m kommende generalforsamling fremsender PG (formanden) invitation til samtlige medlemmer samt revideret regnskab til medlemmer, der ønsker dette. Tillige offentliggøres det på hjemmesiden samt ved opslag i klubben. 5 Hjemmeside, omkostninger m.m Punktet overføres til kommende bestyrelsesmøde 6 Sæsonafslutningsfest Vi holder afslutning den 28. april - der udvises stor tilslutning :-) 7 Ny sæsontilmelding på MBridge Det er nu muligt at tilmelde sig den nye sæson på Mbridge 8 Undervisere 22/23 I sæson 21/22 har vi haft H.C, Susanne Bonde og Inga Dalgaard som undervisere. H.C, Susanne Bonde ønsker at fortsætte. Inga Dalgaard er endnu ikke spurgt. Peter Graversen orienterede om, der er taget kontakt til Søren Justesen som evt underviser, hvilket ikke var kendt for bestyrelsen! 9 Evt Peter Graversen orienterede bestyrelsen om flg : Han ønsker alligevel at fortsætte perioden ud som formand Bestyrelsen har tidligere talt, behandlet episode omkring omgangstone, adfærd i klubben. I den forbindelse fik Dorrit mandat fra bestyrelsen til at tale med de implicerede ! Peter Graversen orienterede lige så om, han dagen før bestyrelsesmødet havde haft en snak med en af de implicerede parter, som vil være aktiv spillende i klubben i sæsonen 2022/23. Peter Graversen orienterede tillige bestyrelsen om, at Dorrit gentagende gange skulle ha` taget kontakt til impliceret part.

295 views

Recent Posts

See All

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka