Referat fra Storeslemmens ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2022

Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i Storeslemmen tirsdag den 24.05.2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler Skovgade 15A med følgende Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Mistillid til den siddende formand Peter Gravesen, jf. skrivelse fra medlemmerne

3. Valg af formand.

4. Valg af bestyrelsesmedlem På bestyrelsens vegne bød Karen Würtz velkommen til de 45 fremmødte medlemmer.

Ad 1: Niels Peter Madsen blev valgt

Niels Peter Madsen gennemgik formalia vedr. indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.v. ifm. den ekstraordinære generalforsamling. Mødet var indvarslet den 3. maj 2022 til afholdelse den 24. maj 2022. Dvs. med 3 ugers varsel. Dermed var den ekstraordinære generalforsamling lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Som stemmetællere blev valgt Lea Andersen, Anders Bak og Svend Aage Larsen.

Ad 2: Karen Würtz orienterede medlemmerne om, hvad der lå til grund for den ekstraordinære generalforsamling. Dette var at bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dette jf. klubbens vedtægter i §10.

Der blev spurgt, om navnene/listen med de medlemmer der har underskrevet mistillid til formanden ville blive offentliggjort - dette afviste bestyrelsen.

Poul Boie, Karen Würtz, Carsten Qvist, Dorrit Kristensen, Susanne Nielsen fortalte at samarbejdet i bestyrelsesrummet ikke fungerer. De 5 oplyste samtidig, at hvis formand fortsætter udtræder de 5 af bestyrelsen straks, da de ikke har tillid til formanden.

Herefter var der menings- og holdningstilkendegivelser om formandens virke og samarbejdet i bestyrelsen.

Ad 3: Som modkandidat foreslog de 5 fra bestyrelsen Jens Bech Andersen, som bekræftede sit kandidatur mod Peter Graversen. Der var ikke andre forslag.

Inden afstemningen havde begge kandidater mulighed for at fortælle, hvad de ønsker for klubben og medlemmerne, samt svare på spørgsmål fra medlemmerne. Peter Gravesen opfordrede til ikke at stemme på ham.

Resultatet af afstemningen blev Jens Bech Andersen - 35, Peter Gravesen - 0, og 9 blanke. Jens Bech Andersen blev hermed valgt som ny formand

Ad 4: Da bestyrelsen fortsat består af 7 personer er bestyrelsen beslutningsdygtig jf. § 11 i vedtægterne og punkt 4 på dagsordenen bortfalder.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Godkendt den 25.05.2022 af dirigenten Niels Peter Madsen

57 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v